Vládní Strategie

Dokument Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 si klade za cíl do roku 2030 vytvořit minimálně 14 porodních center, která budou odpovídat Evropským standardům pro porodní domy a centra, jak je deklarováno sítí Midwifery Unit Network (MUNet).
Stránky v dokumentu, kde jsou strategie týkající se změny porodní péče souhrnně shrnuty, najdete na stranách 163-169.

Czech Government’s strategy outlined in the „Gender Equality Strategy for 2021-2030“ commits to creating at least 14 birthing centers by 2030, following European standards for birthing units, as advocated by the Midwifery Unit Network (MUNet) and translated by the Association for Birthing Centers and Units (APODAC). Pages on topic to be found on p.169-p.179.