CPA

a jeho alternativy

Centrum porodní asistence

CPA lze přirovnat k tzv. hybridnímu modelu péče, kde se potkávají model péče porodnické, lékařské s péčí vedenou kontinuálně a poskytované porodní asistentkou. V rámci sledovaného evropského prostoru hybridní model nevedl ke vzniku porodních center s plnou autonomií porodních asistentek.


Tzv. “centrum porodní asistence” je český pojem, bez konkrétní definice a průniku s termíny porodní dům/porodní centrum, jak je definuje Evropská síť porodních domů a center (MUNet), Midwiferyunitnetwork.org a ostatní organizace (např. Royal College of Midwives, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, American Association of Birth Centres, American College of Obstetricians and Gynecologists).

V roce 2023 ČR přišla o možnost zúčastnit se druhého kola evropské pilotní studie MUNet, která ověřuje nástroj MUSA (Midwifery Unit Self-Assessment – předstupeň akreditace porodních center EMUA). Příčinou bylo, že v ČR chybí zdravotnické zařízení, jež by naplňovalo definici porodního centra/domu, tedy AMU (Alongside Midwifery Unit), či FMU (Freestanding Midwifery Unit).

Navrhujeme tedy jednoznačně ve všech dokumentech a podkladech opustit termín centrum porodní asistence (CPA) a konzistentně používat pro termín freestanding birth centre/freestanding midwifery-led unit český ekvivalent PORODNÍ DŮM a pro alongside midwifery unit/alongside midwifery centre český ekvivalent PORODNÍ CENTRUM VEDENÉ PORODNÍMI ASISTENTKAMI.

Věříme, že se nám společnými kroky s Vaší pomocí podaří zprovoznit v termínu do 2030 taková zařízení, jež budou splňovat Evropské standardy pro porodní domy a centra. Tato zařízení umožní porodním asistentkám, aby skutečně naplňovaly svou zákonnou úlohu nejerudovanějších odbornic v péči o fyziologicky těhotné fyziologicky rodící a fyziologická šestinedělí nejen v právní teorii, ale hlavně v každodenní praxi.

Porodní centrum vedené porodními asistentkami

Porodní centrum vedené porodními asistentkami
(= porodní centrum, přidružené porodní centrum, přidružené porodní centrum vedené porodními asistentkami, uvnitř nemocnice, v blízkosti porodnického oddělení) (anglicky: AMU, Alongside Midwifery Unit, Alongside Midwifery-led Unit, Alongside Birth Centre)
Přidružená porodní centra se nacházejí v rámci nemocnice, jež poskytuje porodnickou péči, v blízkosti porodního sálu nebo porodnického oddělení. Péči v přidružených porodních
centrech indikují, poskytují a vedou porodní asistentky v rozsahu svých kompetencí. Během porodu jsou lékařské diagnostické a léčebné služby (porodnické, neonatologické a anesteziologické) případně k dispozici v jiné části téže budovy nebo v samostatné budově na stejném místě. Je zde operativně možný přístup k postupům, které mohou provádět porodní asistentky (například elektronické monitorování srdce plodu (CTG)), ale pro přístup
ke službám výše uvedeným se ženy musí z centra přemístit na porodnické oddělení, což se děje pěšky, na vozíku, na lůžku nebo na invalidním vozíku – tj. ženy opouštějí prostor přidruženého porodního centra a porod pak dále pokračuje na porodnickém oddělení.

Není to jen slovíčkaření?

Důležité rozdíly ve zkratce

Centrum porodní asistence

Hybridní model, snažící se vyhovět oběma světům. CPA lze přirovnat k tzv. hybridnímu modelu péče, kde se potkávají model péče
porodnické, lékařské s péčí vedenou kontinuálně a poskytované porodní asistentkou.
V rámci sledovaného evropského prostoru hybridní model nevedl ke vzniku
porodních center s plnou autonomií porodních asistentek. CPA je prostě kompromisem, který současná legislativa umožňuje.

Porodní centrum vedené porodními asistentkami

Přidružená porodní centra se nacházejí v rámci nemocnice, jež poskytuje porodnickou péči,
v blízkosti porodního sálu nebo porodnického oddělení. Péči v přidružených porodních
centrech indikují, poskytují a vedou porodní asistentky v rozsahu svých kompetencí. Tento model péče současná legislativa neumožňuje. Kvůli zákonu 48/1997 Sb.

Samostatně stojící porodní centrum

Samostatně stojící porodní centrum (tzv. porodní dům) je zdravotnické zařízení, kde je poskytována individualizovaná a celostní péče porodními asistentkami, a to
výhradně zdravým ženám s low-risk těhotenstvím. Tento model péče současná legislativa neumožňuje kvůli zákonu 48/1997 Sb., vyhlášce 92/2012 Sb., vyhlášce 99/2012 Sb., zákonu 372/2011 Sb.

pomáháme – konzultujeme – podporujeme

S povzdálí pozorně sledujeme zařízení, která se vydala cestou změny.