APODAC

KDO JSME

Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice. Rozvoj sítě vysoce profesionálních porodních domů a porodních center je logickým krokem k modelům péče osvědčených ve vyspělých zemích.

Zatímco v zahraničí si může těhotná žena zvolit, jak o ni bude pečováno, u nás je legální pouze porod v nemocnici – bez ohledu na individuální potřeby žen a dětí. Proto jsou rodiny, kterým tento přístup nevyhovuje, vehnány do situace porodu mimo zdravotnické zařízení bez odpovídající zdravotní péče. Tato situace s sebou přináší rizika, kterým se snažíme vyhnout rozšířením nabízené porodní péče o postupy, které doporučují renomované světové zdravotnické organizace.

Vycházíme z toho, co je u nás dobré, a zároveň nabízíme a propagujeme nejmodernější přístupy „Evidence Based Medicine" („medicíny založené na důkazech“), které se osvědčily v jiných zemích.

O CO SE SNAŽÍME

Naše kroky směřují k rozšíření porodní péče v různých pojetích, která u nás stále chybí, ačkoli statistiky WHO (World Health Organization) jasně dokládají, že je více než jeden způsob bezpečného vedení porodu. Zdravotní systémy západních zemí umí nabídnout více cest, jak podpořit ženy při porodu, aniž by to jakkoli snižovalo kvalitu či bezpečnost péče. Naopak, výsledky mnoha studií i praktické zkušenosti zdravotnického personálu hovoří jasně ve prospěch individualizované péče, například v podobě kontinuální péče.

Proto usilujeme o humanizaci porodní péče a o to, aby český zdravotnický systém poskytoval nejlepší dostupnou péči založenou na doporučeních WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives) a dalších světových renomovaných organizací (např. FIGO, UNICEF, NICE, RCM).

 Tím podporujeme dlouhodobou udržitelnost kvality a bezpečnosti v české porodní péči, zároveň reagujeme na vzrůstající poptávku rodin, kterým nemožnost volby mezi různými bezpečnými způsoby porodu, zabraňuje prožít tento jedinečný zážitek v souladu se svým svědomím.

Jak toho chceme dosáhnout

Vzájemně propojujeme organizace a odborníky, kteří respektují moderní vědecké výzkumy a Evidence Based Medicine („medicína založená na důkazech“), a to v tuzemsku i v zahraničí.

Na základě osvědčené praxe vyspělých zemí propagujeme postupy podporující zdraví, bezpečí a ochranu ženy a dítěte dle nejlepší dostupné odborné péče, mimo jiné tím, že šíříme standardy WHO a ICM v celém systému naší porodní péče.

Podporujeme vznik porodních domů a center v České republice a poskytujeme odborné poradenství pro jejich zakládání a rozvoj dle doporučení WHO a ICM.

Organizujeme vzdělávání porodních asistentek v České republice dle standardů WHO a ICM za účasti špičkových zahraničních lektorů.

Naše projekty

Protože jen informace mohou pomoci k rozšíření kvalitní porodní péče v České republice, pořádáme semináře pro porodní asistentky, porodníky a duly, v rámci kterých mají jedinečnou možnost získat know-how zahraničních odborníků, aniž by museli absolvovat zahraniční stáž.

Viz Víkendové semináře APODAC http://apodac-vpa.cz/

Chystáme unikátní zpravodajský server www.faktaoporodu.cz, který přehledně a s odbornou erudicí předkládá fakta o porodnictví u nás i ve světě.

Aby také naše porodní asistentky (a nejen ty) měly možnost vzdělávat se podle nejnovějších odborných materiálů, připravujeme překlad české mutace „bible porodních asistentek“. Jedná se o Myles Textbook for Midwives, která byla přeložena do mnoha jazyků a je považována za nejlepší učebnici porodní asistence všech dob.

Viz web o Myles Textbook for Midwives

Jen informovaný a uvědomělý rodič se může dobře rozhodnout mezi rozrůstajícími možnostmi zdravotní péče, proto spoluorganizujeme přednášky a přispíváme tak k důležité osvětové činnosti směrem k široké veřejnosti.

Setkání mužů - Jak Jinak rodí muži:
Například dubnové setkání 2016

Přednáška Jak (ne)rodí muži:
Záznam z přednášky na STRP 2015, Praha

Vyrábíme nebo se podílíme na tvorbě dokumentů a videí.

Populární video Jak jinak čůrat s Pavlem Liškou

Rozhovory s odborníky na kongresu ICM 2014 v Praze

Rozhovor pro TV Relax

Jak jsme vznikli

JAK JSME VZNIKLI – Jak jinak...

Na začátku roku 2014 iniciovala Natálie Sedlická, porodní asistentka se zahraniční zkušeností, již po několikáté setkání skupiny lidí, kteří měli stejný záměr – podpořit a realizovat vznik porodního domu v ČR. Ve stejnou dobu shodou několika okolností byl osloven Martin Nemrava, bývalý manažer v automobilovém průmyslu, aby pomohl tento záměr uskutečnit a zhostil se role manažera celého projektu. Ze zakládajících členů APODAC byla v této skupině ještě Lenka Kočí, psychoterapeutka zaměřená na skupinové procesy.

První schůzka nově zformované skupiny se uskutečnila 17. 3. 2014 v A centru v Praze a pak jsme již na pravidelných schůzkách začaly analyzovat kroky nutné pro vznik porodního domu v ČR. Skupina se zformovala do iniciativy "Jak jinak" a využívala pro svoje aktivity zázemí A centra, které se stalo hlavním partnerem této iniciativy a podílelo se na práci skupiny i personálně účastí zakladatelky A centra Katariny Zatovičové a ředitelky A centra Hany Perglerové.

Práce skupiny se rychle rozběhla. V rámci stanovení cesty k cíli jsme nadefinovali v projektu celkem 15 samostatných pilířů (oblastí), na kterých je potřeba pracovat, aby mohl vzniknout porodní dům v ČR. Bylo jasné, že se jedná o velmi komplexní projekt vyžadující celospolečenskou změnu. Těchto 15 pilířů jsme rozdělili do tří postupných fází tak, aby projekt zůstal zacílen na důležité pilíře podle priorit a významu pro vznik porodního domu.

S iniciativou "Jak jinak" jsme se poprvé oficiálně "objevili" na veřejnosti na Mezinárodním kongresu ICM v květnu 2014 v Praze. A rozjeli jsme mnoho dalších aktivit a podpůrných kroků. Více informací o iniciativě "Jak jinak" můžete najít na www.jakjinak.info nebo na www.facebook.com/jakjinak.

V první polovině roku 2015 začalo být jasné, že tento náročný a komplexním způsobem pojatý projekt bude trvat řadu let. My jsme však změny chtěli vidět rychleji. Začali jsme hledat v souladu s naším názvem cestu "jak jinak".

Zaměřili jsme se opět na původní cíl projektu, a to je vznik porodního domu, a analyzovali jsme cesty, jak to udělat co nejdříve. Nakonec jsme se rozhodli zřídit porodní dům dle současných zákonů, pravidel a vyhlášek, ačkoli současná právní úprava v ČR není k porodním domům příliš vstřícná a neodpovídá možnostem ve vyspělých zemích. Zvolili jsme tedy cestu, kdy nebudeme dále usilovat o celospolečenskou změnu a na jejím základě pak zřizovat porodní domy. Uděláme to obráceně – chceme v ČR zřídit porodní dům na základě stávajících předpisů a omezení a začneme tak dokazovat, že péče poskytovaná v porodním domě přináší nízkorizikovým ženám chybějící kontinuální péči, komplexní a celostní přístup. Jsme přesvědčeni, že stanou-li se porodní domy součástí standardní péče, sníží se počet domácích porodů těch žen, pro které je nemocniční prostředí nepřijatelné. Tyto ženy současný systém žádným bezpečným způsobem nepodpoří, a tak jsou ponechány ve své volbě bez pomoci kvalifikovaného zdravotního pracovníka.

A tak po pečlivých přípravách vznikla dne 10. 3. 2016 "Asociace pro porodní domy a centra, z.s.", která poskytuje odborné zázemí pro všechny vznikající porodní domy a centra a cíleně věnuje pouze třem pilířům:

  1. Vznik (sítě) porodních domů v ČR
  2. Vzdělávání porodních asistentek pro práci v porodním domě
  3. Komunikace faktů o porodní péči: www.faktaoporodu.cz

Původní projekt "Jak jinak" zůstává iniciativou a komunitou aktivních lidí, kteří i nadále sledují široký záběr celospolečenských změn v oblasti porodní péče, ve kterých se angažují již mnoho let i další organizace jako je Unie porodních asistentek, Česká konfederace porodních asistentek, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství aj.

Iniciativa "Jak jinak" i "APODAC" jsou spolu úzce provázány lidsky i pracovně. Jak jinak? » APODAC!